top of page
  • Writer's pictureChin

ทำไมไดเอท ถึงได้ผล ?

Updated: Mar 8, 2019

จะไดเอทรูปแบบไหนก็ตาม ที่มันได้ผล มีอยู่แค่อย่างเดียว คือ Calories Deficit หรือกินให้น้อยกว่าที่ต้องใช้ ก็คือ จบ ไม่มีมากกว่านี้


ไม่ใช่ลัทธิความเชื่อความอวิชชาความมโนเวทย์มนต์ใดๆทั้งสิ้น


กินอย่างตื่นรู้ มนุษย์มีสมองครับ เลือกได้ ให้เข้ากับชีวิตได้ทุกอย่าง


นอกเหนือจากนี้คือรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่มีความสำคัญมากเท่า Calories Deficit เข้าใจง่ายๆ เด็กอนุบาลเข้าใจได้ ไม่ต้องตีลังกาเข้าคอร์สจนมึนกับสรุปแค่ว่า


‘ทานให้น้อยลงกว่าที่ใช้ทุกวัน’121 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page